§ 1. Strony umowy

 1. Sprzedającym jest Firma Handlowo-Usługowa FIGURA Tomasz Osełkowski z siedzibą w Olsztynie przy ul.Pstrowskiego 38b, NIP: 7393156463 , tel. 600 285 189, e-mail: sklep@rowerysportowy.pl
 2. Nabywca – to pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu produktu objętego ofertą sklepu rowerysportowy.pl
 3. Regulamin – regulamin sklepu internetowego dostępny jest na stronie internetowej w brzmieniu aktualnym na dzień składania zamówienia.
 4. Punkt dystrybucyjny -jeden z niżej wymienionych sklepów stacjonarnych sprzedawcy, prowadzący sprzedaż produktów oferowanych na stronie internetowej rowerysportowy.pl:

         -  Sklep Sportowy Figura – 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 38B

§ 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane są wyłącznie przez stronę www rowerysportowy.pl.
 2. Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Nabywcą, Sprzedawcą jest produkt objęty ofertą sklepu internetowego widniejący na stronie rowerysportowy.pl w momencie składania zamówienia, wraz z dostawą produktu, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 10 zdanie drugie Regulaminu.
 3. Wszystkie ceny oferowanych produktów podane są w PLN oraz zawierają podatek VAT.
 4. Oferowane produkty pochodzą bezpośrednio od producentów lub ich dystrybutorów, a podane ich opisy z materiałów przez nich udostępnianych.

 

§ 3. Warunki zawarcia umowy

 1. Wybór produktu na stronie rowerysportowy.pl i akceptacja Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://rowerysportowy.pl i przesłanie go do Sklepu internetowego jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. Dopuszcza się również składanie zamówień telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub
  u dostawców Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Nabywca jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. Nabywca jest zobowiązany do podania nr telefonu i adresu e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.Sprzedawca przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Nabywcy w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia rozpoczyna się od momentu dokonania weryfikacji danych przez Nabywcę.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po tym jak zostanie zarejestrowane w systemie Sprzedawcy i produkt będzie posiadał status dostępny.Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk.
 6. W przypadku niemożności skontaktowania się z Nabywcą w ciągu 72 h pracownik Sklepu internetowego anuluje zamówienie.
 7. W przypadku większych (wg. oceny Sprzedawcy) zamówień, rowerysportowy.pl zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.
 8. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez jego podpisu.
 9. Potwierdzenie przez Sprzedawcę zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy zakupu produktu pomiędzy Sprzedawcą, a Nabywcą.
 10. Umowa zakupu produktu dotyczy jego sprzedaży i dostawy przez Sprzedającego do Nabywcy na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku odbioru osobistego umowa zakupu nie obejmuje dostawy produktu.
 11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Nabywca zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 12. Jeżeli Nabywca zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 11 powyżej, Sprzedawca poinformuje Nabywcę o tym fakcie. Obciążenie Nabywcy dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Nabywcy.
 13. Osoba składająca zamówienie w imieniu Nabywcy będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo złożenie zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania Nabywcy. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Nabywcy nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedawcy, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedawca poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą, a Sprzedawcą (FHU Figura). Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Nabywcy wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup przedmiotu sprzedaży tj. paragon fiskalny lub faktura VAT.

§ 4. Forma płatności

 1. Gotówka, przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
 2. Przelew z góry - po wpływie płatności na wskazane niżej konto Sprzedawcy, zamówienie zostaje wysłane wraz z fakturą VAT do Nabywcy. Na życzenie Nabywcy Sprzedawca wystawi fakturę pro-forma po przyjęciu zamówienia. Nabywca zobowiązany jest do podania numeru zamówienia w tytule wykonywanego przelewu.


  mBank 06 1140 2004 0000 3602 7783 0659

  Firma Handlowo-Usługowa FIGURA Tomasz Osełkowski
  ul. Pstrowskiego 38b
  10-602 Olsztyn

 3. Płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Sprzedaż ratalna w systemie PayU (warunki zgodne z regulaminem tego systemu).
 5. Płatność karatami kredytowymi lub innymi kartami lub systemami płatniczymi umożliwiającymi dokonywanie płatności internetowych, które akceptowane są przez rowerysportowy.pl
 6. Płatność za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy24, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 5. Termin dostawa

 1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w pkt. 2, i zostaje podany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Nabywcy.
 2. W razie spóźnień, spowodowanych np. chwilowymi brakami zamawianych produktów, Nabywca zostanie niezwłocznie o tym poinformowany przez pracownika Sklepu internetowego za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu.

§ 6. Transport

 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy:

- kurierskiej DPD

- Poczty Polskiej Pocztex 48

 1. Odbiór przedmiotu zamówienia od firmy musi być potwierdzony pisemnie przez Nabywcę. Z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę odbioru przedmiotu zamówienia, na Nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 2. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Nabywcę musi być poprzedzony sprawdzeniem, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności osoby dostarczającej produkt odpowiedniego protokołu.
 3. W przypadku osobistego odbioru przedmiotu zamówienia, odbiór następuje w ustalonym Punkcie dystrybucyjnym, w godzinach pracy Punktu dystrybucyjnego.

§ 7. Reklamacja

Nabywca ma prawo reklamować wadliwy produkt na podstawie gwarancji (§ 8 Regulaminu) lub tzw. niezgodności towaru (produktu) z umową (§ 9 Regulaminu). Nabywcy przysługuje również prawo odstąpienia od umowy (§ 10 Regulaminu).

§ 8. Gwarancja

 1. Produkty wskazane na stronie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
 2. Szczegółowe warunki i informacje dotyczące realizacji gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu i w zależności od konkretnego produktu mogą w różny sposób regulować np. zasięg terytorialny gwarancji.
 3. W przypadku awarii produktu, w zakresie objętym gwarancją, Nabywca zobowiązany jest zgłosić problem producentowi bezpośrednio lub do placówki serwisowej wskazanej w karcie gwarancyjnej.

§ 9. Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna przedmiotu sprzedaży polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli przedmiot sprzedaży nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Nabywcę, nie nadaje się do celu, o którym Nabywca poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, przedmiot sprzedaży został wydany Nabywcy w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna przedmiotu sprzedaży zachodzi wówczas, gdy przedmiot sprzedaży stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku konsumenta (osoby fizycznej dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) (Konsument) na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza przedmiot sprzedaży do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Nabywcy.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania przedmiotu sprzedaży, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania przedmiotu sprzedaży.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli przedmiot sprzedaży ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy przedmiot sprzedaży na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot sprzedaży był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu sprzedaży na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli przedmiot sprzedaży ma wadę, Nabywca może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany przedmiotu sprzedaży na wolny od wad albo zamiast wymiany przedmiotu sprzedaży żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie przedmiotu sprzedaży do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy przedmiot sprzedaży na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Nabywcę.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu sprzedaży na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 16. Nabywca realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy przedmiot sprzedaży Sprzedawcy na adres: Sklep Sportowy FIGURA, ul 5 Wileńskiej Brygady AK 38B 10-602 Olsztyn

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument zwraca produkt, jak również wszelkie akcesoria do produktu, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia uszkodzonego po dokonaniu odbioru, Sprzedawca ma prawo potrącić kwotę, która pokryje koszty doprowadzenia produktu do stanu przed dokonaniem dostawy produktu do Konsumenta.
 3. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyłączona jest w przypadku: gdy dotyczy ona nagrań audiowizualnych i wizualnych, gdy Konsument usunął oryginalne opakowanie z płyty DVD, CD, itp., gdy przedmiot zamówienia przerobiony został na żądanie Konsumenta, gdy przedmiot zamówienia ulega szybkiemu zepsuciu, gdy dotyczy ona dostarczania prasy.
 4. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy produkt w komplecie: produkt, księgowy dokument sprzedaży (paragon lub kserokopia faktury), karta gwarancyjna na własny koszt na adres: FHU Figura, ul Pstrowskiego 38B 10-602 Olsztyn. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez obowiązku podawania powodu odstąpienia oraz, ewentualnie, numer konta na jaki Sprzedawca ma zwrócić należną kwotę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: FHU FIGURA, ul Pstrowskiego 38B 10-602 Olsztyn.
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia przedmiotu sprzedaży przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu przedmiotu sprzedaży Sprzedawcy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 złotych.
 8. Jeżeli strona internetowa Sklepu internetowego lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie produktu, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedawca jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty wydania produktu Nabywcy, co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Nabywcę (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedawcę od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, Nabywca Sprzedawca dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich, które nie wpływają na treść zawartej przez strony umowy, która winna być interpretowana w sposób odpowiadający zgodnemu zamiarowi obu stron i celowi jej zawarcia.

§ 11. Faktura VAT

Do każdego zrealizowanego zamówienia Nabywca otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury VAT, która będzie zawierała wszelkie wymagane przepisami dane, z wyjątkiem sytuacji kiedy Nabywca składając zamówienie nie poda wszelkich wymaganych danych (np. Numeru Identyfikacji Podatkowej), w takim przypadku Sprzedawca wystawi Nabywcy paragon fiskalny.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca składając zamówienie w Sklepie internetowym rowerysportowy.pl akceptuje jego Regulamin.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Nabywców

 

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem naszego sklepu internetowego i zapraszamy do zakupów!